Centrum Eenheid voor Maatschappelijke innovatie

Educatie & Welzijn

Welkom

                           


      Centrum Eenheid voor Educatie & Welzijn is hét sociaal cultureel centrum voor de inwoners van de gemeente Amstelveen. Centrum Eenheid is in 2012 opgericht vanuit de samenwerking van een aantal hoogopgeleide activisten met een aantal bewoners uit Amstelveen. Het doel van de stichting is het bevorderen en het verrichten van de dienstverlening ten behoeve van de culturele en maatschappelijke vorming, vrijetijdsbesteding en welzijn. Daarnaast beoogt Centrum Eenheid een bijdrage te leveren aan het verbinden en versterken van de samenleving. e streefdoelen van Centrum Eenheid zijn het aanbieden van educatieve, integratieve en emancipatorische activiteiten. Daarmee is Centrum Eenheid niet enkel een cultureel centrum, maar aspireert zij een belangrijke rol als ontmoetingscentrum ter verbinding van alle bevolkingsgroepen in de stad.

Schooljaar 2015-2016

Beste ouders,

We zijn verheugd u te melden dat de lessen voor het nieuwe schooljaar weer van start zullen gaan. Zoals u weet is CEA een sterk groeiende organisatie die haar burgerinitiatief serieus neemt. We nemen onze verantwoordelijkheid de wensen van onze achterban te bewerkstelligen en de moslimgemeenschap in de Nederlandse samenleving te versterken. We doen dit geheel op vrijwillige basis. Indien mensen ons hier dan ook in steunen, dan achten wij dat als waardering van onze diensten.

Dit schooljaar vallen de lessen officieel onder de divisie Onderwijs & Opvoeding in het nieuwe organisatiestructuur van CEA. Binnen deze divisie willen we dit schooljaar diverse projecten starten met betrekking tot educatie en opvoeding. We hopen hiermee het kwaliteit dat u van ons gewend te waarborgen en te verbeteren. Om dit te kunnen realiseren hebben wij essentieel de hulp, het begrip en de ondersteuning van de ouders nodig. CEA maakt voor de weekendschool gebruik van een protocol dat dient als richtlijn van de te hanteren huisregels en verwachtingen van de onderwijscommissie van ouders en leerlingen. Deze ontvangt u in een volgende mailing.  


Ook dit schooljaar zullen de leerlingen tweemaal in het jaar een rapport overhandigt krijgen. Het eerste rapport zal midden februari uitgedeeld worden en het laatste rapport zal tijdens het schoolfeest in de laatste week van juni verstrekt worden. 

Schooltijden:

Dag

Tijd

Activiteit

Groep

Vrijdag

16:00- 18:00

Arabisch voor kinderen

5

Zaterdag

14:00- 17:00

Arabisch voor kinderen

1 & 2

Zondag

11:00- 14:00

Arabisch voor kinderen

3 & 4

De eerste bijeenkomst JIP

Amstelveen, 15 november 2015 – Op zondag 15 november vond de eerste bijeenkomst plaats van het Joods Islamitisch Platform- Amstelland. Er waren zo’n veertig deelnemers.

JIP heeft tot doel de ontmoeting tussen Joden en Moslims in Amstelveen e.o. te bevorderen In een tijd waarin extremen zich uiten en meer en meer aanhang krijgen, wil JIP –A werken aan een inclusieve samenleving, waarin niemand wordt uitgesloten. De aanslagen in Parijs laten zien dat cohesie in de samenleving belangrijker is dan ooit te voren.

De beide sprekers, Hans Groenewoudt, rabbijn van synagoge Amstelveen en Ayse Turk, geestelijk verzorgster in het OLVG-ziekenhuis spraken over de vraag wat een echte ontmoeting is. Aan de hand van drie voorbeelden uit de Torah, met name de ontmoeting tussen Mozes en God, lichtte rabbijn Groenewoudt toe, dat een ontmoeting moet voldoen aan oprechtheid en het zoeken waar wij elkaar kunnen ontmoeten, ongeacht geschilpunten. Terwijl Ayse Turk duidelijk maakte wat er nodig is voor dialoog en hoe mensen elkaar beter kunnen begrijpen door de normen en waarden van de ander niet alleen te respecteren, maar ook te leren kennen. Dit werd door haar benadrukt met diverse Koranverzen en uitleg van het Verdrag van Medina die de profeet Mohammed liet opmaken voor een multireligieuze samenleving.

Tijdens de discussie over een aantal stellingen kwam naar voren dat zowel de Joodse als de Moslim-deelnemers zich niet altijd veilig of geaccepteerd voelen binnen de Nederlandse samenleving. Vooral het dragen van een keppel of hoofddoek roept soms negatieve reacties op. Opmerkelijk waren de vele raakvlakken die Jodendom en Islam bleken te hebben, iets wat in de waan van de dag vaak vergeten wordt en op de achtergrond raakt.

De volgende bijeenkomst zal als thema hebben: wat kunnen wij doen tegen Islamofobie en antisemtisme. Er zal contact gezocht worden met andere initiatieven, waarin Moslims en Joden met elkaar samenwerken.

Initiatiefnemers van JIP-A zijn: Omar el Hri en Hafida Alaoui namensCEA (Centrum Eenheid Amstelveen) Eenheid en namens synagoge Amstelveen Hadassa Hirschfeld en Ruth Hony.

Aanmelden:jip.amstelland@gmail.com

Telefonisch bij: Ruth Hony 0643160312 of  Hafida Alaoui 0643946493 


Samen leven in Amtelveen

Eén van de speerpunten van Centrum Eenheid is ondersteuning van de leefbaarheid en sociale samenhang in buurten en wijken. Ondanks de individualisering hechten mensen nog steeds grote betekenis aan gemeenschapszin en onderlinge solidariteit en heeft men er behoefte aan om ergens bij te horen.


Hiervoor biedt Centrum Eenheid voor Welzijn een samenhangend aanbod van basisvoorzieningen, activiteiten en diensten. Ons doel daarbij is dat iedereen (ook kwetsbare groepen) kan participeren en integreren en zich verantwoordelijk voelt voor de eigen woon- en leefomgeving. Om dit te kunnen realiseren willen wij nauw samenwerken met verscheidende instanties zoals woningbouwcorporaties, gemeenten, onderwijs, politie en zorginstellingen.

Concreet kunt u bij ons voor diensten op het gebied van leefbaarheid denken aan buurtbijeenkomsten, dialoog met verschillende etnische groepen, radicalisering- en opvoedondersteuningsprojecten.

Op het gebied van zaken als integratie- en participatie kunt u denken aan ondersteuning, activiteiten en cursussen voor de nieuwkomers en mensen met een beperking.